Kolberg 02 / K0028

  
Song navigation:
  

@3/8$xF {6'G*6'B*}4''D/*{6''D*6''E*}4''D/*{6''D*6'B*}4'G/*{6'G*6'A*8'B*8'B}/*{6'B*6'A*8'G*8'B}/*{6'G*6'F*8'G*8-}/*
Incipit / Full Text: 
Za zdrowie starosty nasego