Kolberg 06.2 / K0053

  
Song navigation:
  

@2/4$xFCG {8'E*8'G*}4'A/*{8n''C*}4''E*{8''E}/*{8''E*8''D*}4'B/*{8''D*}4''E*{8''E}/*{8'B*8''D*}4''E/*{6n''C*6'B*}4'A*{8n''C}/*{8'B*8''D*}4n''C/*{8'B*}4'A*{8'E}/*
Incipit / Full Text: 
Rybka wody pragnie