Kolberg 01 / K0005h

  
Song navigation:
  

@3/4$xFCG {8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*{8n''C*8'B*}4n'G*4n'G/*4'A*2n''C/*2n''C*4''E/*{8''E*8n''F*}4''D*4'B/*{8n'G*8'B*}4''D*4''D/*4n''C*2'A/*
Incipit / Full Text: 
Na majowej rosie Jas koniki pasie