Kolberg 01 / K0009i

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8'G*8'B*}4.''D*{8'B}/*{8''C*8''E*}4.''E*{8''C}/*4''C*4''E*{8''C*8''D}/*4n''F*2''D/*{8'G*8'B*}4.''D*{8''E}/*{8''E*8''D*}4'A*4'B/*{8''C*8'A*}4'F*{8'F*8'G}/*4'B*2'G/*
Incipit / Full Text: 
Snilo sie Kasiuni na lozku lezacy