Sušil 0025 | Byl tu je-den člo-věk měl jmé-no

Catalogue:
Sušil 1860
  
Song navigation:
  

4'D 4'A 4'A / 4'A 4'G 4'A / 2'G 4'G / 2'A 4'B / 4''C 4'B 4''C / 2.'A / 4'A 4'G 4'B / 4''C 4'B 4'A / 2'A 4''C / 2'A 4'G / 4'xF 4'E 4'D / 2'C 4'E / 2'D 4'E / 2'D 4'xF / 2'G 4''C / 2'A 4'G / 4'xF 4'E 4'xF / 2.'D /
Reference: 
Text: 
Byl tu je-den člo-věk, měl jmé-no jak-kol-věk, cho-dil od ro-le k ro-li, ob-hlí-dal o-bi-li; mo-cny, mi-ly Bo-že, ob-hli-dal o-bi-li.
19 words

Similar songs

Sušil 0025 | Byl tu je-den člo-věk měl jmé-no (100%)
Byl tu je-den člo-věk, měl jmé-no jak-kol-věk, cho-dil od ro-le k ro-li, ob-hlí-dal o-bi-li; mo-cny, mi-ly Bo-že, ob-hli-dal o-bi-li.

Sušil 0022 | Byl-tě je-den člo-věk byl-tě je-den člo-věk (39%)
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě je-den člo-věk, by-lo mu jak-kol-věk, by-lo mu jak-kol-věk.

Sušil 0023 | Byl-tě je-den člo-věk byl-tě je-den člo-věk (39%)
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě je-den člo-věk, by-lo mu jak-kol-věk, by-lo mu jak-kol-věk.

Sušil 0024 | Byl-tě je-den člo-věk byl-tě je-den člo-věk (39%)
Byl-tě je-den člo-věk, byl-tě je-den člo-věk, by-lo mu jak-kol-věk, by-lo mu jak-kol-věk.

Sušil 0026 | Jde se-dlák do po-le pro-hlí-dat své (28%)
Jde se-dlák do po-le, pro-hlí-dat své ro-le; po-tka-la ho smr-ti,

Sušil 0044 | Když mi-lý Kris-tus Pán do ne-be (19%)
Když mi-lý Kris-tus Pán do ne-be vstu-po-val,ma-ti-čku svou mi-lou na ze-mi za-ne-chal.

Sušil 0045 | Když milý Pán Ježíš do nebe (19%)
Když milý Pán Ježíš do nebe vstupoval, matičku svou milou na zemi zanechal.

Sušil 0006 | A v nedělu po obědě (14%)
A v nedělu po obědě, a v nedělu po obědě, chodil Pan Bůh po besedě.

Sušil 0034 | Cho-dil Pan Bůh po po-li cho-dil (14%)
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho-dil Pan Bůh po po-li, sbi-ra-ja a-po-što-ly, sbi-ra-ja a-po-što-ly.

Sušil 0033 | Cho-dil Pan Bůh po po-li cho-dil (14%)
Cho-dil Pan Bůh po po-li, cho-dil Pan Bůh po po-li, sbi-ra-ja a-poš-to-ly, sbi-ra-ja a-poš-to-ly.

Sušil 0032 | Byl tě je-den pán bo-ha-tý žád-né-mu (11%)
Byl tě je-den pán bo-ha-tý, žád-né-mu nic ne-chtěl da-ti a-ni své-mu pod-da-né-mu, sed-láč-ko-vi chu-dob-né-mu.