Kolberg 03 / K0003

  
Song navigation:
  

@3/4$xF {8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'G*{8'G*8'B}/*4'B*4'A*4-/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'B*4''C/*{8'B*8'A*}4'G*4'A/*4'A*4'G*4-/*4.''D*{8''E*8''D*8''C}/*{8'B*8'A*}4'G*{8'G*8'B}/*{8'B*8'A*}4'A*4-/*4.''D*{8''E*8''D*8''C*8'B*8'A*}4'G*{8'G*8'A}/*4'A*4'G*4-/*
Incipit / Full Text: 
Kazal aniol